واحدهاي تأمين اجتماعي

اسلاید شو

آشنایی با تأمین اجتماعی-بخش سوم

اداره كل تأمين اجتماعي استان 


اداره کل تامین اجتماعی استان دارای فرايندي پويا از مجموعه منابع مالي ، اداري و تخصصي تأمين اجتماعي مي باشد كه به منظور معرفي خدمات و هدايت و گسترش فرهنگ تأمين اجتماعي با ايجاد هماهنگي بين ادارات، نمايندگي هاي تأمين اجتماعي در سطح استان تشکیل شده است.


همچنین نظارت بر حسن اجراي عمليات از طريق راهبري مجموع واحدهاي تأمين اجتماعي با استفاده بهينه از منابع مالي و انساني موجود و جلب همكاري بيمه شدگان و كارفرمايان در نيل به اهداف تعيين شده در قانون تأمين اجتماعي می باشد  كه سياستها و برنامه هاي كلي سازمان را با توجه به اختيارات تفويضي از سوي مديريت عامل سازمان نسبت به بازخورد عمليات به ستادمركزي سازمان و از سوي ديگر با برقراري صحيح روابط در سطح مقامات رسمي استان اقدام موثر مي نمايد.

در حال حاضر ادارات كل تأمين اجتماعي در سراسر کشور تحت نظارت مديرعامل سازمان و يا مقام مجاز از سوي وی ، واحدهاي اجرايي تابعه را راهبري مي نمايد. 


ادامه ي مطلب


برچسب ها : , , , , , , , , , ,