فصل سوم - منابع درآمد

ماده28-
منابع درآمد سازمان بشرح زير مي باشد:
 
1- حق بيمه از اول مهر ماه تا پايان سال 1354 بميزان بيست و هشت درصد مزد يا حقوق است كه هفت درصد آن بعهده بيمه شده و هجده درصد بعهده كارفرما و سه درصد بوسيله دولت تامین خواهد شد .
2- درآمد حاصل از وجوه و ذخاير و اموال سازمان .
3- وجوه حاصل از خسارات و جريمه هاي نقدي مقرر در اين قانون .
4- كمكها و هدايا.

تبصره 1- از اول سال 1355 حق بيمه سهم كارفرما بيست درصد مزد يا حقوق بيمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بيمه شده و كمك دولت حق بيمه به سي درصد مزد حقوق افزايش مي يابد .

تبصره 2- دولت مكلف است حق بيمه سهم خود را بطور يكجا در بودجه سالانه كل كشور منظور و بسازمان پرداخت كند .

تبصره 3- سازمان بايد حداقل هر سه سال يكبار امور مالي خود را با اصول محاسبات احتمالي تطبيق و مراتب را به شورايعالي گزارش دهد.

قانون تأمین اجتماعی-فصل دوم (ارکان و تشکیلات)

مواد 12 الی 19 و الی 27 به موجب لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی مصوب 28/04/1358 شورای انقلاب لغو شده و اساسنامه سازمان تامین اجتماعی مصوب1358/06/10 هیئت وزیران جایگزین گردیده است.
 
ماده12- سازمان كه زير نظر وزير رفاه اجتماعي اداره مي شود داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري مي باشد و امور مالي آن منحصرا" طبق مقررات اين قانون اداره خواهد شد .
 

تعاریف و کلیات

ماده 1 : بمنظور اجراء و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه هاي تامین اجتماعي سازمان تامین اجتماعي كه در اين قانون " سازمان " ناميده ميشود تشكيل ميگردد.
ماده 2 : 
تعاريف :
1- بيمه شده شخصي اي است كه راسا" مشمول مقررات تامین اجتماعي بوده و با پرداخت مبالغي بعنوان حق بيمه حق استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون را دارد .
2- خانواده بيمه شده شخص يا اشخاصي هستند كه به تبع بيمه شده از مزاياي موضوع اين قانون استفاده ميكنند.

معاونت اداري و مالي


این معاونت به منظور پشتيباني و ياري رساندن به واحدها در انجام امور از حيث مالي،اداري،تشكيلات،نيروي انساني،بودجه،خدمات و آموزش، تشكيل شده است.
اين معاونت حالت ستادي داشته و پشتيباني كننده برنامه هاي معاونت هاي ديگر مي باشد. 
با توجه به شرح پيش گفته اين معاونت داراي پنج اداره کل و یک دفتر به شرح زیر مي باشد :
1- اداره كل امور مالي  
2- اداره كل امور اداري  
3- اداره كل بودجه و تشكيلات  
4- اداره كل خدمات عمومي و رفاه  
5- اداره كل آموزش و پژوهش
6- دفتر  فني و مهندسي 


اداره كل تأمين اجتماعي استان 


اداره کل تامین اجتماعی استان دارای فرايندي پويا از مجموعه منابع مالي ، اداري و تخصصي تأمين اجتماعي مي باشد كه به منظور معرفي خدمات و هدايت و گسترش فرهنگ تأمين اجتماعي با ايجاد هماهنگي بين ادارات، نمايندگي هاي تأمين اجتماعي در سطح استان تشکیل شده است.


همچنین نظارت بر حسن اجراي عمليات از طريق راهبري مجموع واحدهاي تأمين اجتماعي با استفاده بهينه از منابع مالي و انساني موجود و جلب همكاري بيمه شدگان و كارفرمايان در نيل به اهداف تعيين شده در قانون تأمين اجتماعي می باشد  كه سياستها و برنامه هاي كلي سازمان را با توجه به اختيارات تفويضي از سوي مديريت عامل سازمان نسبت به بازخورد عمليات به ستادمركزي سازمان و از سوي ديگر با برقراري صحيح روابط در سطح مقامات رسمي استان اقدام موثر مي نمايد.

در حال حاضر ادارات كل تأمين اجتماعي در سراسر کشور تحت نظارت مديرعامل سازمان و يا مقام مجاز از سوي وی ، واحدهاي اجرايي تابعه را راهبري مي نمايد. 


تشکیلات،وظایف،تعهدات و حمایت های سازمان تامین اجتماعی
 
سازمان تأمين اجتماعي دارای وظایف عمده در دو بخش بیمه ای و درمانی می باشد که براي اجراي وظايف خود داراي تشكيلات مركزي ، واحدها ، شعب ، نمايندگي‌ها ، مراکز درمانی و بیمارستانی ،کلینیک ،پلی کلینیک و دی کلینیک در تهران و شهرستانها مي باشد.
 
موضوع قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 حسب ماده «3» شامل موارد زیر مي باشد : 

الف : حوادث و بيماريها
ب : بارداري 
ج : غرامت دستمزد 
د: از كارافتادگي
هـ: بازنشستگي 
و: مرگ

کل صفحات : 63 صفحه قبل 1 2 ...4 5 6 7 8 ...62 63 صفحه بعد