اوراق مالیاتی،قانون مالیات های مستقیم،دانلود رایگان کتاب مالیات،مالیات

اسلاید شو

قانون مالیات های مستقیم - فصل اول از باب پنجم

سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی


فصل اول ـ مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها

ماده 219 : شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات ، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود که به موجب بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است . نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر دراین قانون به موجب آئین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید .
تبصره : سازمان امور مالیاتی کشور می تواند تا تصویب آئین نامه موضوع این ماده ، از روش ها ، ترتیبات اجرائی و عناوین شغلی قبلی به عنوان مقررات مجری استفاده نماید .

ماده 220 : اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام می شود :

1- در موارد ذیل عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارائی» می گردد .
مواد (26)،(29)،(39)،(40)،(41)،(57)،(80)،(114)و(154) و تبصره (2) ذیل آن مواد (158)،(159) و تبصره ذیل آن ، مواد (160)،(163)،(164)،(166)،(169)،(176)،(186)،(191)،تبصره (2) ذیل ماده (203)،ماده (215) و تبصره های (1)و(2) ذیل آن و تبصره ماده (230) .
2- در موارد زیر عبارت «اداره امور مالیاتی» جایگزین واژه ها و عبارت های«مأمور تشخیص»،«مأموران تشخیص»،«ممیز مالیاتی»،«سر ممیز مالیاتی»،«حوزه»،«حوزه مالیاتی»،«دفتر ممیزی حوزه مالیاتی»،«دفتر ممیزی» و «اداره امور اقتصادی و دارائی» می شود :
مواد (26)،(27)،(29)،(33)،(34)،(35) و تبصره های (2) و (3) ماده (39) و تبصره ذیل آن مواد (72) و (80) ، تبصره های (1) و (2) ماده (87) ، مواد (88) و (102) ، تبصره (5) ماده (109)، مواد (113)،(114)،(117)، (126) ، و (154) و تبصره (2) آن ، مواد (156)،(161)،(162)،(164)،(170)،(179)،(183)،(184)،(185)،(186) و تبصره ذیل آن،مواد(188)،(208)،(210)،(211)،(213)،(214)،(227)،(229) و (230) و تبصره ذیل آن،مواد (232)،(233) و (249) .


ماده 221 : حذف شده است .


تبصره 1 : حذف شده است .


تبصره 2 : حذف شده است .


ماده 222 : حذف شده است .


ماده 223 : حذف شده است .


تبصره 1 : حذف شده است .


تبصره 2 : حذف شده است .


ماده 224 : حذف شده است .


تبصره : حذف شده است .


ماده 225 : حذف شده است .


ماده 226 : عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه وحساب سود و زیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در ماده 156 این قانون نخواهد بود . در غیر این صورت درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود .


تبصره : به مؤدیان مالیاتی اجازه داده می شود در صورتی که به نحوی از انحا در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و  زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد ، با ارائه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مؤدی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می باشد .


ماده 227 : در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی حسب مورد قبول می شود و همچنین پس از تشخیص علی الرأس و صدور برگ تشخیص ، چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیت هایی داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و یا مأمورین تشخیص در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده اند مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت های مذکور تعیین و مابه التفاوت  آن با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه شود .


ماده 228 : در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی مورد قبول واقع نشود و یا اساسا مؤدی اوراق مزبور را در موعد مقرر قانونی تسلیم نکرده باشد ، مالیات مؤدی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد .


ماده 229 : مأمورین تشخیص می توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مؤدی مکلف به ارائه و تسلیم آنها می باشد وگرنه بعدا به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنکه قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مؤدی میسر نبوده است .

حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مؤدی به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مؤدی استناد نمایند .


ماده 230 : در مواردی که اسناد و مدارک حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثناء اشخاص مذکور در ماده 231 این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه مأموران تشخیص ، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد . مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضائی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود .


تبصره : در موارد استنکاف اشخاص ثالث درارائه اسنادو مدارک مورد درخواست مأموران تشخیص مالیات ، وزارت امور اقتصادی و دارائی می تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستانی کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارک مذکور بنماید . تعقیب قضائی مانع از اقدامات مأموران تشخیص مالیات نخواهد بود .


ماده 231 : در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتبا از وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی ، شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند مراجع مذکور مکلفند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر اینکه مسؤل امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسؤل و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی از ابراز آن خودداری می شود و در غیر این صورت به تخلف مسؤل امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضائی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد . ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضائی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند ، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور خواهد بود .


تبصره : در مورد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارائی مطالبه خواهد کرد و بانکها و مؤسسه های اعتباری غیر بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارائی اقدام نمایند .


ماده 232 : مأموران تشخیص و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد .


ماده 233 : در صورتی که مأموران تشخیص مالیات ضمن رسیدگی های خود به تخلفات مالیاتی مؤدی موضوع ماده 201 این قانون برخورد نمودند مکلفند مراتب را برای تعقیب به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش دهند .


ماده 234 : حذف شده است .


ماده 235 : اداره امورمالیاتی مکلف است نسبت به مؤدیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده اند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مؤدی تسلیم کند .

تبصره : حذف شده است .  

 

 

 

نام فایل :کتاب قانون مالیات های مستقیم - فصل اول از باب پنجم

لینک دانلود : 322 کیلو بایت

پسورد : www.irhesabdar.ir 


برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,ديدگاه ها براي اين مطلب :


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی