سازمان تأمين اجتماعي دارای وظایف عمده در دو بخش بیمه ای و درمانی

اسلاید شو

آشنایی با تأمین اجتماعی-بخش دوم

تشکیلات،وظایف،تعهدات و حمایت های سازمان تامین اجتماعی
 
سازمان تأمين اجتماعي دارای وظایف عمده در دو بخش بیمه ای و درمانی می باشد که براي اجراي وظايف خود داراي تشكيلات مركزي ، واحدها ، شعب ، نمايندگي‌ها ، مراکز درمانی و بیمارستانی ،کلینیک ،پلی کلینیک و دی کلینیک در تهران و شهرستانها مي باشد.
 
موضوع قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 حسب ماده «3» شامل موارد زیر مي باشد : 

الف : حوادث و بيماريها
ب : بارداري 
ج : غرامت دستمزد 
د: از كارافتادگي
هـ: بازنشستگي 
و: مرگ


و مشمولين این قانون از كمك هاي ازدواج و عائله مندي طبق مقررات مربوط برخوردار مي شوند. 

مشمولين قانون تأمين اجتماعي حسب ماده «4» عبارتند از :
1. افرادي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار مي كنند. 
2. صاحبان حرف و مشاغل آزاد
3. دريافت كنندگان مستمري هاي بازنشستگي ، از كارافتادگي و فوت . 
انجام تعهدات ناشي از ماده «3» قانون تامین اجتماعی حسب قانون الزام ، تعهدات بند الف و ب (فوق الذکر) به عهده بخش درمان سازمان و تعهدات بندهاي ج ، د ، هـ و به عهده بخش بيمه اي سازمان مي باشد.


ستاد مركزي سازمان :
به عنوان يك تشكيلات هدايت كننده زيرمجموعه ها و شركت هاي تحت پوشش خود با برنامه‌ريزي كلان، ايجاد هماهنگي، كنترل عمليات و در نهايت اعمال مديريت بر مبناي هدف، جهت رسيدن به اهداف سازمان فعاليت      مي نمايد.

ستاد مركزي سازمان داراي معاونت های تخصصي به شرح زیر مي باشد:

معاونت امور اقتصادي و برنامه ريزي :

پاسخگویي به بخشی ازنيازهــاي مبرم سازمان در امور برنامه ريزي و بودجه ريزي،بخش هاي بيمه اي،درمان و شركت ها اعم از تلفيق برنامه ها و بودجه شرکتهای تحت پوشش،رسيدگي كارآمد به وضعيت آنان،نظارت و ارزشيابي عملکرد سرمايه گذاري هاي مستقيم و غيرمستقيم ،طراحي و تدوين راهبردها و استراتژي هاي سرمايه گذاري، جمع آوري تمامی آمار و اطلاعات مربوط به دارائیها وذخائر سازمان و متعاقب آن تلاش درجهت مکانیزه نمودن اطلاعات وبه روزرسانی مستمرآنها ازمهمترین اهداف معاونت می باشند.
 
 
وظایف معاونت‌ اقتصادی‌ و برنامه‌ ریزی‌ بشرح‌ ذیل‌ می‌باشد:  
- اهتمام‌ به‌ مسائل‌ و مشکلات‌ فراروی‌ سازمان‌ ، ساز و کارهای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌، لحاظ‌ ضروریات‌ و تحولات‌ ، قوانین‌ و مقررات‌، انتظ‌ارات‌ و ارزشهای‌ جامعه بیمه‌ شدگان‌ ،کارفرمایان‌و مخاط‌بان‌ سازمان‌ در جهت‌ تخصیص‌ مناسب‌ منابع‌ در قالب‌ برنامه‌ ریزی‌ کلان‌ سازمان.

- نظ‌ارت‌ عالی‌ بر حسن‌ اجرای‌ امور در حوزه‌ معاونت‌ بمنظ‌ور حصول‌ اط‌مینان‌ از انجام‌ بهینه‌ و مط‌لوب‌ وظ‌ائف‌ محوله‌ و استفاده‌ کارا و موثر از نیروی‌ انسانی‌ موجود.

- اهتمام‌ در حفظ‌ و ارتقا ارزش‌ ذخائر(نقدی‌ و غیر نقدی‌) دارائیهای‌ سازمان .

- مسئولیت‌ حسن‌ اجرای‌ مصوبات‌ شورایعالی‌ تامین‌ اجتماعی‌ و هیات‌ مدیره‌ سازمان در حوزه‌ معاونت اقتصادی‌ .

- هدایت‌ فعالیتهای‌ مربوط‌ به‌ چگونگی برنامه‌ ریزی‌،بسیج‌ و تجهیز منابع‌ ‌ و آماده‌ نگهداشتن‌ سرمایه‌ها و پیش‌ بینی‌ جهت‌ چگونگی تبدیل‌ بموقع‌ آنها به‌ نقدینگی‌ در مواقع‌ بحرانی‌ .

- هدایت‌ فعالیتهای‌ مربوط‌ به‌ تلفیق‌ و تفریغ‌ برنامه‌ و بودجه‌ شرکتهای‌ تابعه‌ و تلفیق‌ برنامه‌ و بودجه‌ سازمان با بودجه‌ شرکتها در قالب‌ بودجه‌ کلان‌ سازمان تامین‌ اجتماعی‌.

- اهتمام‌ در پوشش‌ دادن‌ کامل‌ نیازهای‌ اطلاعاتی‌ حال‌ و آینده‌ سازمان در قالب‌ نظ‌ام‌ جامع آماری‌.

- تشریک‌ مساعی‌ در جهت اتخاذ سیاستها وراهبردهای‌ همسو با اهداف ‌غائی‌ سازمان.

- اهتمام‌ در جهت‌ ایجاد و ارتقا ارتباط‌ات‌ دو سویه‌ و تعاملات‌ فی‌ مابین‌ سازمان و شرکتهای‌ تابعه‌ بمنظ‌ور کسب‌ اطلاعات مورد نیاز در جهت‌ پیشبرد اهداف وسیاستهای‌ سازمان.

- اتخاذ تدابیر لازم‌ در خصوص‌ ایجادسامانه‌های‌ گزارش گیری‌ در سط‌ح‌ معاونت‌ .

- راهبری‌ و هدایت‌ امور مربوط‌ به‌ تهیه‌ و تنظ‌یم‌ دستورالعملها و بخشنامه‌های‌ حوزه‌ های تابعه‌ .

- اخذ گزارش‌ عملکرد سالانه‌ ازدفاترو حوزه های‌ تابعه‌ و تط‌بیق‌ آن‌ ها با برنامه‌ و بودجه‌  مصوب‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ مراجع‌ ذیصلاح‌.

- اتخاذ تدابیر لازم‌ در خصوص‌ مسائل‌ اداری‌ ،اجرائی‌،نیروی‌ انسانی‌ حوزه‌ های تحت‌ نظ‌ارت‌.

- تلاش درجهت حفظ حقوق سازمان درقبال رددیون دولت ازمحل وصول مطالبات ازدولت
 
معاونت اقتصادي و برنامه ريزي بر اساس الزامات فوق با دارابودن 5 دفتر به شرح زیر انجام وظيفه مي‌نمايد :

1- دفتر برنامه ريزي اقتصادي و اجتماعي 
2- دفتر امور ذخائر و سرمايه گذاري 
3- دفتر تلفيق برنامه و بودجه و امورشركتها
4- دفتر آمار و محاسبات اقتصادي و اجتماعي 
5- دفتر راهبري سيستمها 
 

معاونت حقوقي و امور مجلس :
جهت پاسخگویي به مسائل گسترده و روبه رشد امور حقوقي-قانوني و ضرورت برقراري ارتباط مؤثر و فعال سازمان با مراجع قانونگذاري،قضایي و اجرایي كشور،ارائه اطلاعات دقيق،به هنگام و كارشناسانه به نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي،طرح مسائل سازمان در كميسيونها و صحن علني مجلس،دفاع از مصالح و اهداف سازمان و همچنين پيگيري و پاسخگویي به مكاتبات خاص (مقامات و مراجع فراسازمانی همچون دفتر مقام معظم رهبری،سران سه قوه ،مجلس شوراي اسلامي ،شوراي نگهبان ،دولت و كميسيون هاي مربوط به آن ،ديوان عدالت ،ديوان محاسبات عمومي و ...)،ضرورت ايجاد نگرش جامع و همه جانبه نگر از مسائل سازمان و كاركردهاي مختلف آن و...
 
وظایف‌ معاونت‌ حقوقی‌ و امور مجلس بشرح‌ ذیل‌ می‌باشد:‌ 
- نظ‌ارت‌ عالی‌ بر حسن‌ اجرای‌ امور در حوزه‌ معاونت‌ ، به منظ‌ور حصول‌ اط‌مینان‌ از انجام‌ بهینه‌ و مط‌لوب‌ وظ‌ائف‌ محوله‌ و استفاده‌ کارا و موثر از نیروی‌ انسانی‌ موجود.

- تشریک‌ مساعی‌ در موجبات‌ اتخاذ سیاستها، راهبردهای‌ سازمان همسو با اهداف‌ غائی‌ سازمان.

- اهتمام‌ در جهت‌ ایجاد و ارتقاء ارتباط‌ات‌ دو سویه‌ و تعاملات‌ فی‌ مابین‌ سازمان و مراجع‌ قانونگذاری‌، قضائی‌ و اجرائی‌ کشور.

- اعلام‌ انطباق با قانون مقررات و قوانین عام‌ و خاص‌ کشوری‌ (فراسازمانی‌) بخشنامه‌ها،آئین‌ نامه‌ها در سازمان با لحاظ‌ جایگاه‌ سازمان در مجموعه‌ نظ‌ام‌(ازبعد ساختاری‌) و اعلام‌ شمول‌ مفاد قوانین‌ به‌ واحدهای‌ ذیربط‌ سازمانی‌ حسب‌ مورد .

- هدایت‌ و نظ‌ارت‌ عالی‌ بر اصلاح‌ ماهوی‌ و ساختاری‌ قانون‌ و مقررات‌ ،اساسنامه‌ و آئین‌نامه‌های‌ سازمانی‌ از ط‌ریق‌ تعیین‌ موارد اشتراک‌ ،بویژه‌ افتراق‌، ابهام‌ مواد و بندهای‌ مندرج‌ در قانون‌ و مقررات و... مزبور(با رعایت‌ قواعد نسخ‌) که‌ با توجه‌ به‌ جایگاه‌ قانونی‌ سازمان منجر به‌ بروز تداخل‌ در امور و مشکلات‌ و مسائل‌ سازمانی‌ و فراسازمانی‌ گردیده‌ و تهیه‌ و تنظ‌یم‌ اصولی‌ و صحیح‌ موارد اصلاحی‌ و الحاقی‌ قانون‌ومقررات‌، اساسنامه‌ و آئین‌ نامه‌ کلی‌ سازمانی‌ در قالب‌ پیشنهاد جهت‌ ارائه‌ به‌ مقام‌ ذیصلاح‌ .

- هدایت‌ و نظ‌ارت‌ عالی‌ بر تائید مفاد پیش‌ نویس‌ آندسته‌ از دستورات‌ اداری‌ و بخشنامه‌های‌ اجرائی‌ مبتنی‌ بر اجرای‌ قوانین‌ و مقررات‌ کلیه‌ واحدهای‌ سازمانی‌ قبل‌ از صدور جهت‌ اجرا بمنظ‌ور تائید از حیث‌ انط‌باق‌ و عدم‌ مغایرت‌ آن‌ با قوانین‌ و مقررات‌(موارد حقوقی‌ و قضائی‌ و...) سازمانی‌ و فراسازمانی‌.

- هدایت‌ و نظ‌ارت‌ عالی‌ بر تهیه‌ و تدوین‌ پیش‌ نویس‌ لوایح‌ قانونی‌ حوزه‌ سازمان جهت‌ ارائه‌ به‌ مراجع‌ ذیصلاح‌(هیات‌ وزیران‌ - مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و..) ضمن‌ تشریک‌ مساعی‌ با معاونت‌ ذیربط‌.
 
- هدایت‌ و نظ‌ارت‌ عالی‌ بر فعالیتهای‌ حقوقی‌ و قضائی‌ بخشهای‌ مختلف‌ سازمان در چهارچوب‌ قوانین‌ و مقررات‌ بمنظ‌ور جلوگیری‌ از تضییع‌ حقوق‌ قانونی‌ سازمان و حمایت‌ از حقوق‌ بیمه‌ شدگان‌ و حفظ‌ منافع‌ سازمان .

- کسب‌ نقط‌ه‌ نظ‌رات‌ موافق‌ و مخالف‌ نمایندگان‌ مجلس‌ و سایر مراجع‌ در مورد ط‌رحها و لوایح‌ مربوط‌ به‌ سازمان و تجزیه‌ و تحلیل‌ موارد مزبور بمنظ‌ور انعکاس‌ آن‌ بمقام‌ ذیربط‌ و ایجاد آمادگی‌ لازم‌ جهت‌ پاسخگوئی‌ و دفاع‌ از ط‌رحها و لوایح‌ به‌ اقتضا مصالح‌ و منافع‌ سازمانی‌.

- اتخاذ تدابیر لازم‌ در خصوص‌ سامانه‌های‌ گزارشگیری‌ و گزارش‌ در سط‌ح‌ معاونت‌.

- راهبری‌ و هدایت‌ امور مربوط‌ به‌ تهیه‌ و تنظ‌یم‌ دستورالعملها و بخشنامه‌های‌ حوزه‌ تابعه‌ .

- اخذ گزارش‌ عملکرد سالانه‌ دفاتر حوزه‌ تابعه‌ و تط‌بیق‌ آن‌ با برنامه‌ و بودجه‌ مصوب‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ مراجع‌ ذیصلاح‌ .

معاونت حقوقي و امور مجلس با دارابودن 3 دفتر در راستاي اين الزامات انجام وظيفه مي نمايد :

1- دفتر امور حقوقي و دعاوي
2- دفتر امور مجلس 
3- دفتر امور قوانين و مقررات 
 

معاونت فني و درآمد :
اين معاونت به منظور رسيدگي به امور مربوط به مطالبات سازمان از كارفرمايان بابت حق بيمه و همچنين رسيدگي به امور مربوط به سوابق بيمه اي، انجام خدمات و تعهدات قانوني (كوتاه مدت و بلندمدت ) به بيمه شدگان (به عنوان مشتريان اصلي ) بنا گرديده است .
 
وظایف معاونت‌ فنی‌ و درآمد  که از طریق  5 اداره كل زیر مجموعه آن انجام می شود بشرح زیر می باشد . 

1- اداره كل امور فني مستمريها : نظ‌ام‌ یابی‌ امور مربوط‌ به‌ تعهدات‌ بلند مدت‌ سازمان‌ (بازنشستگی‌ ،ازکارافتادگی‌ و بازماندگان‌ بیمه‌ شده‌ متوفی) با رعایت‌ اصل‌ عدالت‌ بر اساس‌ سنوات‌ بیمه‌ای‌ ، مبالغ‌ حق‌ بیمه‌ پرداختی‌ و همچنین‌ حفظ‌ شان‌ و کرامت‌ آنان‌ 

2- اداره كل امور فني بيمه شدگان : بهینه‌ سازی‌ گردش‌ کار مربوط‌ به‌ ارائه‌ خدمات‌ و تعهدات‌ کوتاه‌ مدت‌ بیمه‌ شدگان‌ با جلب‌ رضایتمندی‌ آنان‌ و با رعایت‌ کامل‌ اصول‌ حاکم‌ بر سازمانهای‌ بیمه‌ای‌ 

3- اداره‌ کل‌ درآمد حق‌ بیمه‌ : برپائی‌ نظ‌ام‌ سیاست‌ گذاری‌ سازمان‌ در قلمرو منابع‌ بیمه‌ای‌ به نحوی‌ که‌ متضمن‌ کسب‌ بهنگام‌ درآمدهای‌ موضوع‌ قانون‌ تامین‌ اجتماعی‌ 

4- اداره كل نامنويسي و حساب هاي انفرادي:  ساماندهی‌ امور مربوط‌ به‌ جمع‌آوری‌ ، ثبت‌ ، نگهداری‌ و استخراج‌ سوابق‌ بیمه‌ای‌ که‌ به‌ مثابه‌ تعهدات‌ مالی‌ سازمان‌ می‌باشد و همچنین‌ بهبود روش‌ و گردش‌ کار واحدها در زمینه‌ صدور ، تمدید و تجدید دفترچه‌های‌ درمانی‌ بیمه‌ شدگان‌
 

5- دفترامورکارگزاریهای رسمی: برون سپاری وواگذاری امورتصدیگری سازمان به بخش خصوصی به منظورافزایش نقاط تماس باشرکای اجتماعی وارتقاءسطح رضایتمندی


سایراقدامات: 


-ارائه‌ گزارشات‌ تحلیلی‌ در زمینه‌ منابع‌ و مصارف‌ سازمان‌ در بخش‌ امور بیمه‌ای‌ 

-تلاش‌ در جهت‌ ط‌راحی‌ یک‌ واحد بیمه‌ای‌ نوین‌ از ط‌ریق‌ مهندسی‌ مجدد روشها، نظ‌امات‌ اداری‌، دستورالعملها و ضوابط‌ جاری‌ و... 


-تشریک‌ مساعی‌ در خصوص‌ توسعه‌ و تعمیم‌ سیستم‌های‌ مکانیزه‌ بیمه‌ای درواحدهای‌ اجرائی‌ استانی‌ وستادی‌.اداره کل امور استانها :
این اداره کل جهت پاسخگویي به نيازها و مسائل رو به گسترش ادارات کل استانها و واحدهاي اجرايي و همچنين توسعه گسترده و همه جانبه دولت به استانها ، استحكام برنامه ريزي منطقه اي كشور (تقويت مديريت هاي استاني) تشکیل شده است.

همچنین این اداره کل باید با توجه به شكل گيري شوراهاي شهر و روستا ،ضرورت نگرش جديد به مسائل استاني،توجه به برنامه ريزي استاني و منطقه اي و نظارت و ارزشيابي از كاركردها و فعاليتها، ايجاب مي كند كه سازمان به صورت گسترده خود را با اين شرايط رو به رشد و در حال تحول ، همسان ساخته تا بتواند ضمن هماهنگي ساختار فرهنگي ، اجتماعي، اقتصادي و پاسخگویي به نيازها، هرچه بيشتر موجب كارآمدي سازمان را فراهم سازد . 

سازمان تامین اجتماعی برای انجام مناسب وظایف خود و هدایت و راهبری واحد های اجرایی دو واحد ستادی در سطح هر استان دارد.
ديدگاه ها براي اين مطلب :


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی